Welkom

Bij VanRijn kunt u als overheid of non-profit
organisatie terecht voor interim-management, projectmanagement en beleidsadvies. Wij wer-ken op de terreinen, welzijn, zorg, maatschap-pelijke ondersteuning, werk en inkomen, inbur-gering, cultuur, sociale ontwikkeling, onderwijs, sport, recreatie en toerisme. Wij zijn gespecia-liseerd in interactieve beleidstrajecten waarbij draagvlak wordt verkregen door participatie.